Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

www.angelinipharma.hu

Utolsó frissítés dátuma 2022. szeptember 1.

Az Angelini Pharma Magyarország Kft. (továbbiakban, mint „Angelini” vagy „Adatkezelő”), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban: „GDPR” vagy „általános adatvédelmi rendelet”) és a vonatkozó magyar jogszabályok alapján a következő tájékoztatást nyújtja Önnek személyes adatai kezeléséről, mint www.angelinipharma.hu (a továbbiakban: „Weboldal”) felhasználójának/látogatójának.

1.   Adatkezelő és Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő az Angelini Pharma Magyarország Kft., (székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.214-215.i., Magyarország), e-mail: Privacy.hungary@angelinipharma.com.

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt (DPO) nevezett ki, aki közvetlenül az alábbi címeken érhető el: Adatvédelmi tisztviselő - DPO c/o Angelini Pharma Magyarország Kft., (székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.214-215.i., Magyarország), e-mail: Dpo.hungary@angelinipharma.com.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott valamennyi személyes adat kezelése a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik, megfelelő, törvényes és transzparens módon, az alábbiakban meghatározott célokból és a következő törvényességi feltételek (adatkezelés jogalapja) szerint.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

a) Az Ön által az Angelini részére küldött minden kommunikáció vagy kérelem megfelelő és átfogó kezelése (például tájékoztatás vagy segítség kérése) [az Ön kérelmeinek kezelése].

Személyes adatainak erre a célra történő kezelése szerződés teljesítéséhez vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítéséhez szükséges (jelen esetben ez az Ön és az Adatkezelő között az Ön esetleges kérésére létrejött „jogviszony”) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).

b) A farmakovigilanciához kapcsolódó bejelentések megfelelő és átfogó kezelése [farmakovigilancia].

 

Személyes adatainak erre a célra történő kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja).

A „személyes adatok különleges kategóriáinak” kezelése a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a gyógyszerkészítmények és orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságosságának garantálása (GDPR 9. cikk (2) bekezdés i) pontja).

c) Jogi kötelezettségeknek való megfelelés. Bizonyos körülmények között a jogszabályok a személyes adatai kezelésére köteleznek minket (például, hogy tájékoztassuk Önt az adatait érintő esetleges adatvédelmi incidensről és az általunk a helyzet kezelésére tett intézkedésekről) [jogi kötelezettségeknek való megfelelés].

Személyes adatainak erre a célra történő kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).

 

3. A kezelt adatok kategóriái

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak alábbi kategóriáit kezeli:

 • amennyiben közlést vagy kérelmet nyújt be az Angelini felé, a közlése vagy kérelme megfelelő kezeléséhez szükséges személyes adatait (különösen a vezeték- és keresztnevét, levelezési címét, e-mail címét és telefonszámát) és bármely más személyes adatot, amelyet üzenete tartalmaz;
 • amennyiben farmakovigilanciával kapcsolatosan tesz bejelentést, az Adatkezelőre ezzel kapcsolatban háruló jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat. Pontosabban, „bejelentő fél”-ként az adatok pontosságának és helytállóságának és az adatok ellenőrizhetőségének garanciájaként a bejelentések tudományos értékelésének céljára: e-mail cím vagy telefonszám, hogy a már közölt információk mellett, amennyiben szükséges, további információkat lehessen kérni („utánkövetés”); a bejelentés megfelelő kezeléséhez bármilyen egészségügyi szakember kategóriába való besorolása (például orvos, fogorvos, ápoló, gyógyszerész, orvosszakértő) vagy a nem egészségügyi szakember kategóriája, például beteg, jogász vagy azon személy kapcsolati kategóriájának megjelölése, aki valamilyen kapcsolatban áll az érintettel, akire a bejelentés vonatkozik (például barát, rokon, asszisztens). Azon személy esetében, akire a bejelentés vonatkozik (a „beteg”): a vezeték- és keresztnév kezdőbetűi, lakóhely szerinti ország és város, életkor (vagy korcsoport) és/vagy születési ideje, nem, magasság és testsúly, a nemi életre vagy faji vagy etnikai hovatartozásra vonatkozó adatok, az alany egészségi állapota (kórtörténet, bármely jelenlegi vagy korábbi betegség, gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelések, terhesség, szoptatás, (vagyis az „adatok különleges kategóriái”), melyek a farmakovigilanciai kötelezettségekhez kapcsolódnak, különösen a gyógyszerre vonatkozó „Biztonságossági információk” tekintetében, mint például a mellékhatások, különleges helyzetek (visszaélés, túladagolás, helytelen használat, kezelési hiba, indikáción kívüli használat, foglalkozási expozíció), terhesség vagy szoptatás alatti kitettség, a kapcsolódó mellékhatások mellett vagy azok nélkül, hatáselmaradás vagy fertőző kórokozó feltételezett átadása a gyógyászati terméken keresztül;
 • a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges minden adat (például az Ön kapcsolattartáshoz szükséges, jogszabály vagy hatóság által megkívánt személyes adatai).

4. Az adatok forrása

Az Ön személyes adatait az Adatkezelő a következő forrásokból szerzi be:

 • közvetlenül Öntől vagy az Önnel folytatott interakciókból,

5. Az adatok rendelkezésre bocsátásának jellege

Személyes adatainak rendelkezésre bocsátása kérelmei kezelése céljából (2. bekezdés a) pont szerinti cél) kötelező ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön közléseit kezelhesse: ennek elmaradása esetén nem tudunk választ adni Önnek a megkeresésére (legfőképpen, nem tudunk választ adni Önnek a tájékoztatást vagy segítséget kérő megkeresésére).

Személyes adatai farmakovigilancia (2. bekezdés b) pont szerinti cél) és jogi kötelezettségek teljesítése (2. bekezdés c) pont szerinti cél) miatt történő rendelkezésre bocsátása annyiban kötelező, amennyiben az a törvényi rendelkezésekből következik.

6. Az adatkezelés módja és automatizált döntéshozatal

Az adatkezelés automatizált és nem automatizált eszközök használatával történik, szigorúan az adatkezelés céljaihoz kapcsolódó logikával, és minden esetben az adatok biztonságát és titkosságát biztosító módszerekkel és eljárásokkal. Mindazonáltal az adatkezelés nem foglalja magában kizárólag automatizált úton és eszközökkel olyan döntések meghozatalát, amelyek Önre nézve jogi vagy azzal egyenértékű hatással lennének.

7. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái

A fent megjelölt célokból (2. bekezdés) a személyes adatai a következő személyek részére továbbítható:

 • az Adatkezelő által az adatkezelési műveletek elvégzésére felhatalmazott személyek (az Adatkezelő munkavállalói vagy közreműködői);
 • az Adatkezelő által kijelölt adatfeldolgozók (számítógépes, technológiai és telematikai szolgáltatások nyújtói, internet-szolgáltatók);
 • független adatkezelők (az Ön kérelmeinek kezelése céljából: futárok és szállítócégek; farmakovigilanciai célokra: nemzeti és európai orvosi és gyógyszerészeti ügynökségek, egyéb gyógyszeripari vállalatok, beleértve az Angelini Pharma Group társaságait, akiket gyógyszeripari termékekre vonatkozó licencszerződések és forgalmazói megállapodások kötnek az Adatkezelőhöz, vagy gyógyszerészeti termékre vonatkozó forgalomba hozatali engedély átruházása esetén; jogi kötelezettségek teljesítéséhez: hatóságok).

Az Ön személyes adatai emellett a jogszabályi előírásoknak megfelelően továbbíthatók az adóhatóságok, rendvédelmi, bírósági és közigazgatási hatóságok részére bűnüldözés, a büntetőjogi felelősség megállapítása, bűncselekmény megelőzése, a közbiztonságot fenyegető veszélyek elhárítása érdekében, illetve annak érdekében, hogy az Adatkezelő gyakorolhassa vagy megvédhesse jogait bíróság előtt, valamint mások jogainak és szabadságainak a védelmével kapcsolatos bármely egyéb ok miatt.

8. Az adatmegőrzés időtartama

Az Ön személyes adatait csak korlátozott ideig tároljuk az adatkezelés céljától függően. Ezen időtartam lejárta után adatai véglegesen törlésre vagy visszafordíthatatlan módon anonimizálásra kerülnek.

Személyes adatait az alább meghatározott feltételek és kritériumok szerint tároljuk:

 • kérelmei kezelése céljából (2. bekezdés a) pont szerinti cél) kezelt adatokat a kérelme megfelelő módon történő és teljeskörű kezelésétől számított legfeljebb 5 (öt) évig;
 • farmakovigilanciai célokból (2. bekezdés b) pont szerinti cél) kezelt adatokat mindaddig tároljuk, ameddig a gyógyászati termék engedéllyel rendelkezik és legfeljebb 10 (tíz) éves időtartamig a forgalomba hozatali engedély lejáratát követően;
 • jogi kötelezettségek teljesítése céljából (2. bekezdés c) pont szerinti cél) kezelt adatokat legfeljebb 5 (öt) évig annak a naptári évnek a végétől számítva, melynek során az Adatkezelő teljesítette a jogi kötelezettséget, a jogszabályoknak való megfelelés dokumentálása és bizonyítása érdekében (például, hogy megfelelően tájékoztatta Önt az adatait esetlegesen érintő bármely adatvédelmi incidensről, és az ilyen helyzet elhárítására tett intézkedéseiről).

Technikai okokból kifolyólag az adatkezelés megszüntetésére és személyes adatainak azt követő törlésére vagy anonimizálására, a fent megjelölt időszakokat követő 30 (harminc) napon belül kerül sor.

Ez nem érinti azokat az eseteket, amelyekben peres eljárás lefolytatása érdekében az illetékes hatóságok kérelmére vagy az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően hosszabb időtartamban szükséges az adatokat megőrizni.

9. EU/EGT területén kívülre történő adattovábbítás

Személyes adatainak az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül csak olyan országokba történő továbbítására kerülhet sor, amelyek az Európai Bizottság vonatkozó határozatai alapján az adatvédelem megfelelő szintjét biztosítják (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

Személyes adatainak továbbítására az EU-n/EGT-n kívül eső olyan országba, amely nem biztosít megfelelő szintű adatvédelmet csak azt követően kerül sor, hogy az Adatkezelő és az adatok címzettjei az Európai Bizottság által is jóváhagyott, a személyes adatai védelmét biztosító rendelkezéseket és megfelelő garanciákat, úgynevezett „általános szerződési feltételeket” tartalmazó megállapodást kötöttek, vagy ha a továbbítás az Ön kérelmei kezeléséhez szükséges.

Az EU-n/EGT-n kívüli országokba történő adattovábbítások teljes és frissített listáját kérheti az Adatkezelőtől a fent megjelölt címen, tájékozódhat a konkrét elfogadott garanciákról, továbbá amennyiben szeretne, ezekről másolatot kérhet.

10. Az érintett jogai

Érintettként Ön jogosult arra, hogy:

 • visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy kezelünk-e Önre vonatkozó személyes adatot, és amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon (így különösen a következők vonatkozásában: az adatkezelés céljai; a kezelt személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akik részére az adatok továbbításra kerülnek vagy fognak kerülni; az adatmegőrzés ideje vagy az annak meghatározása során alkalmazott kritériumok; az adatok helyesbítésére, törlésére vagy kezelésének korlátozására való joga; felügyeleti hatóságnál panasz benyújtásának joga; az adatok eredete; hogy az adatkezelés automatizált módon történik-e, ideértve a profilalkotást, és amennyiben igen, lényeges információk a felhasznált logikai módszerekről, valamint az ilyen adatkezelés jelentőségéről, és az érintettre gyakorolt, várható következményeiről; a megfelelő védelmi intézkedések a személyes adatok EU/EGT területén kívüli továbbítása esetén továbbá, hogy a kezelt személyes adatokról másolatot kapjon, feltéve, hogy a másolat igénylése nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait) (hozzáférési jog);
 • az Adatkezelő helyesbítse személyes adatait, azaz jogosult bármely pontatlan vagy már nem pontos adat helyesbítését, módosítását vagy frissítését kérni, valamint a hiányos személyes adatainak – akár kiegészítő nyilatkozatok útján történő – kiegészítését kérni (a helyesbítéshez való jog);
 • az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok törlését kérje, amennyiben (i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy kezelték, vagy (ii) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy (iii) a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell, vagy (iv) azok kezelése ellen Ön tiltakozott (lásd lejjebb a tiltakozáshoz való jogot) és valamennyi esetben, ha nincs más jogszerű jogalapja az Adatkezelőnek arra, hogy tovább folytassa a személyes adatok kezelését (az elfeledtetéshez való jog). A törlés nem hajtható végre, különösen, ha az jogi kötelezettségek teljesítéséhez vagy valamely jog bíróság előtti érvényesítéséhez, védelméhez vagy gyakorlásához szükséges;
 • az Adatkezelőtől személyes adatai kezelésének korlátozását kérje, azaz, hogy az Adatkezelő anélkül őrizze meg az ilyen adatokat, hogy azokat használhatná. Ez a jog csak abban az esetben gyakorolható, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze az ilyen adatok pontosságát, vagy (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a törlésük helyett az adatok kezelésének korlátozását kérte, vagy (iii) bár az Adatkezelő számára az adatkezelés céljára már nem szükségesek, a személyes adatokra Önnek szüksége van valamely jog igény bíróság előtti érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, vagy (iv) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (lásd lent: „tiltakozáshoz való jog”), feltéve, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek az Ön jogos érdekeivel szemben (az adatkezelés korlátozásához való jog);
 • megkapja az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó, szerződés alapján kezelt személyes adatokat széles körben használt, általános formátumban, valamint arra, hogy kérje a személyes adatok Ön által megjelölt harmadik fél részére történő közvetlen továbbítását, amennyiben technikailag lehetséges (adathordozhatósághoz való jog).

Érintettként Önt megilleti továbbá a tiltakozáshoz való jog, amely alapján jogosult arra, hogy:

 • Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén Ön bármikor tiltakozhat az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ezen jogok gyakorlása érdekében bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel az Angelini Pharma Magyarország Kft., cím: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.214-215.i. címre küldött levélben vagy e-mailben a következő e-mail címen: Privacy.hungary@angelinipharma.com.

11. Panasz

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogellenes, Önnek jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz; címe: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; telefon: +36 -1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu).

A panaszt a magyar adatvédelmi hatóságtól eltérő adatvédelmi hatósághoz benyújthatja, amennyiben ez az adatvédelmi hatóság a szokásos tartózkodási helye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti valamely EU tagállam adatvédelmi hatósága, vagy jogellenes adatkezelés esetén jogosult a lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz fordulni. Az illetékes adatvédelmi hatóságok listáját itt érheti el.

12. Cookie-k és hasonló technológiák

A cookie-k és hasonló technológiák weboldalon történő használatára vonatkozó bővebb információkért kérjük, olvassa el Cookie szabályzatunkat.

13. Más weboldalakra mutató hivatkozások

A weboldal külső weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat.

Az Angelini nem vállal semmilyen garanciát vagy felelősséget sem a harmadik felek által biztosított tartalmak és információk, valamint ezek teljessége vagy pontossága tekintetében, sem ezen harmadik felek weboldalainak tartalmai és az ezen harmadik felek weboldalain keresztül esetlegesen nyújtott termékek és szolgáltatások, illetve a felhasználók/látogatók személyes adatainak ezen harmadik felek általi kezelése tekintetében.

Ez az adatkezelési tájékoztató kizárólag a mi weboldalunkra érvényes.

14. Jelen tájékoztató módosításai

Tevékenységeink folyamatos fejlesztése miatt változhat a személyes adatai kezelésének fent leírt jellege. Ennek következtében idővel felmerülhet a jelen Adatkezelési tájékoztató módosításának, kiegészítésének a szükségessége, akár a személyes adatok védelmével kapcsolatos új jogszabályi előírások miatt.

Jelen adatkezelési tájékoztató frissített változatát ezen a weboldalon tesszük közzé, az utolsó frissítés dátumának megjelölésével. Kérjük, tájékozódjon ezen az oldalon, amikor a weboldalunkat meglátogatja.